Таму горе во небесните височини се душите на многу мои сакани. Нека пламенот на оваа свеќа ги потсети дека тие се секогаш во моето срце и во моите мисли. Вечен мир и спокој за нивните души! Да се помолиме за нивните души.

Молитвата и милосрдните дела се најпотребното за спасение на душите на по-којниците но и за нашите души.

И само еден гладен да нахраниме, сме направиле повеќе за д ушите на по-чинатите, отколку сите формални процедури и обичаи да ги извршиме и најбогатите трпези на светот да ги поставиме врз гро-бот, за да јадат само оние кои се веќе најадени и не стра-даат од г лад.

МОЛИТВА ЗА УПОКО ЕНИТЕ

Боже на ду-ховите и на секоја плот, Којшто си ја ур-нал влас-та на с мрт-та и вла-дееш над жи-вите и м-ртвите, извор на привремениот и на веч-ниот жи-вот, Којшто не ги ли-шуваш од милоста ни жи-вите ниту м-ртвите, Христе Спасителу, слушни го молитвениот п-лач на моето срце и по-милуј ја според своето безгранично мило-срдие, ду-шата на преселениот од овој с вет во не-видливиот Твој слу-га (или: слу-гинка) (името), за кого (за која) да се мо-лам ме поттикнува љу-бовта и, благодарноста за она што ми направиле во во нивниот живот.

По-милуј го (ја), зашто за-спа во с-мртниот сон со спаси-телна вера во Тебе и надеж во веч-ниот ж ивот, по-милуј го поради ра-ните и стра-данијата што Си ги прет-рпел за сиот човечки род, поради кр-вта про-леана и поради Твоето пони-жување…

Ти си вечна љу-бов и благост, Ти си Спаси-тел на човечкиот род и си ветил дека ќе исполниш сè што ќе побараме со вера.

Со оваа надеж и јас, греш-ник не-достоен за Твое поми-лување, се осу-дувам да Те мо-лам, се осме-лувам од длабочината на својата ду-ша да ви-кам кон Тебе. Со-жали се, Господи, и помилуј го почи-натиот во с-мртен сон Твој слу-га (слуги-нка).

Можеби и поради моја ви-на сè уште не стигнал до веч-ното прис-таниште на блажените. Можеби поради моите гревови го отфрлаш од Твоето лице и учеството во нив овде на земјава.

Поради.Твојата благост и крст-ните стра-данија, не земај му ги во предвид тие гре-вови. Помилуј го, ако по не-моќта на греш-ната природа се отклонил од Твоите патишта и блу-дел по стр-мината на по-рокот, вовлечен од соблаз-ните на светот.

Ис-купи ги со Твојата к рв неговите заб-луди и слабости, не споменувај ги гре-вовите, заборави му ги без-законијата, награди му ги добродетелите, не оставај ја без возврат ни најмалата усил-ба да Ти благоугоди.

Вра-чунај му ги, место дела, неговите добри намери во низ животот, зга-сни му ја жед-та за соединување со Тебе, за-сити му ја глад-та за Твојата правда од плодовите на Твојот дом.

Збогати му ја неговата бе-да од сокровиштата на твоите заслуги. Покриј му ја го-лотијата со облеката на Твоето оправ-дание.

Овенчај ја неговата желба да се нас-ладува со гле-дањето на Твоето лице и воведи го во Твоето вечно царство! Амин!

Очен наш, Кој си на небесата, Да се свети името твое. Да дојде Царството Твое, Да биде волјата Твоја, Како на небото, така и на земјата, Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги гревовите напи како и ние што им проштеваме на нашите должници.

Не не воведи во искушение, но избави не од лукавиот. АМИН. Драг Господе, Ти благодарам за овој ден. За моето семејство, за храната, за покривот на главата, за работата што ја имам и саканите покрај мене.

Господе благослови го моето семејство, пријатели и не-пријатели, сиот народ наш, бидејќи си ни потребен. Благослови ја Господе личноста што го чита ова, да има силна верба во Тебе и да поблиску до Тебе.

„Се се случува со причина.“ Сè доаѓа и си оди.“ Имајте вера, Бог ве сака!