Според познавачите, секој глас има своја нумеричка вибрација, а повеќе споени гласови создаваат одговарачка нумеричка констелација.

Па така, слободно може да се каже дека името кое се добива по раѓањето претставува нумеролошки запис за човекот.

ТАБЕЛА ЗА ГЛАСОВИ И БРОЕВИ

А=1

Р=80

Е=5

З=500

И=9

Ч=900

Д=4

У=200

Х=8

Ќ=800

М=30

Ѓ=400

Г=7

В=700

Л=20

Њ=300

П=60

Ш=95

К=10

Љ=70

О=50

Ц=3

Т=100

Ж=550

Н=40

Б=2

С=90

Ф=6

Ј=600

Џ=800

S=800

За да ја пронајдете нумеричката вредност на вашето име, секоја буква заменете ја со соодветниот број.

ПРИМЕР: ЗОРАН

З=500

О=50

Р=80

А=1

Н=40

вк.671

Збирот кој го добивме, 671, го претвораме (разложуваме) на 600 + 70 + 1

Потоа броевите ги заменуваме со толкувањето од ТАБЕЛАТА НА БРОЕВИТЕ, па добиваме:

600 = Духовно и материјално совршенство

70 = Знаење, мудрост и интуиција

1 = Амбиција, страст и намера

Овие три толкувања се особините на човекот кој го носи ова име.

Ако случајно дојде до преминување на лимитот од 1390, го елиминирате првиот број.На пример, 2120, станува број 120, а 120 = Унапредување и чест.

Обратете внимание при претворањето на броевите во стотки, десетки и единици, бидејќи во ТАБЕЛАТА НА БРОЕВИТЕ постојат толкувања и за цели броеви.

ТАБЕЛА НА БРОЕВИ:

1= Амбиција, страст и намера

2=Пропаст и фаталност

3=Спознавање на Бог, душа и судбина

4=Мудрост, сила и моќ

5=Брак и среќа

6= Возвишена работа

7= Среќа

8= Правда и заштита

9= Грижа и неуспех

10= Успех и идна среќа

11=Неслога, одбегнување и недостиг на интегритет

12=Град и име

13=Неправда

14=Жртвување и дарежливост

15=Љубезност и интегритет

16=Љубов и среќа

17=Невнимание

18=Себичност и грубост

19=Непромисленост

20=Мудрост и аскетизам

21=Окултна мудрост

22=Одмазда

23=Предрасуда

24=Патување

25=Интелигенција и продуктивност

26=Хуманитаризам

27=Одлучност и храброст

28=Љубов

29=Новости и информации

30=Брак, признание и слава

31=Желба за признание

32=Брак

33=Добра среќа

34=Сегашниот живот го одредува идниот

35=Љубезност, нежност, шарм и смиреност

36=Генијалност и виша свест на постоење

37=Верност

38=Скржавост и злоба

39=Признание и почит

40=Прослави и свадби

41=Срам

42=Можна болест

43=Духовна свесност

44=Просперитет и среќа

45=Пропаѓање

46=Изобилство

47=Долг и среќен живот

48=Добар вкус и проценка

49=Неспретност

50=Големо подобрување на условите за живот

60=Привремено одвојување од саканото лице

70=Знаење, мудрост и интуиција

75=Материјални задовоства

77=Простување и каење

80=Оздравување

81=Големо знаење и мудрост

90=привремени препреки и проблеми

100=Божја милост

120=Унапредување и чест

200=Страв, неодлучност и несигурност

215=Несреќа

300=Љубов кон мудростите

318=Божји пратеник

350=надеж и правда

360=Дом и пријателство

365=Астрологија и астрономија

400=Долги патувања

490=Духовен напредок

500=Духовна свесност

600=Духовно и материјално совршенство

666=Злоба и осветолјубивост

700=Авторитет и моќ

800=Победа

900=Кавга и војна

1000=Сомилост

1095=Внимателност и воздржаност

1160=Измислени стравови

1390=Обесхрабреност