Со оглед на денешниот ритам на живеење кој подразбира недостиг на време и натпревар за заработка на пари, многумина во тоа темпо го губат своето здравје, како физичко така и мен-тално. Од тие причини препорачливо е повремено прочистување на телото, но и одмор за „мислите“.
Она што ние го нарекуваме деток-сикација не се однесува само на физичкото тело. Деток-сикација на нашите мисли, деток-сикација на срцето, односно сите сочувани стари емоции кои вклучуваат внатрешно чистење е подеднакво важно за телото и у-мот.
Како мислите и чувствата се населуваат во телото

Клетките на телото не складираат само храна, туку ги складираат сите информации за нашите мисли и емоции на ниво на клеточна меморија. Ако нашите мисли се негативни, а со тоа и нашите емоции, тие ќе се акумулираат во одредени делови од телото, односно орга-ни, во согласност со вибрациите што ги носат.
Така, на пример, гне-вот и бе-сот најчесто се чуваат во црниот дроб, а та-гата во областите на срцето, белите дробови, па дури и дебелото црево. Ваквото складирање на емоции со ниски вибрации води до пресек на протокот на енергија и создава ментална и емоционална нерамнотежа, во која телото на крајот се разболува.
Меѓутоа, како и сè друго, така и емоциите се разликуваат. Емоциите на високи вибрации како што се радост, задоволство, љубов, се лековити и го зајакнуваат нашето енергетско поле. Но, постојат и оние понепријатните, кои вибрираат на помали фреквенции како што се срамот, вината, та-гата. Агре-сивно делуваат на физичкото здравје и на сите наши суптилни тела.
Свесното ослободување на акумулираната негативна енергија и емоциите при ниски вибрации во телото се нарекува енергетска деток-сикација. Тоа е многу благ медитативен процес кој носи физичко, пси-холошко и емо-ционално лекување.
Како тоа изгледа во пракса? Во моментите кога стануваме свесни за нашите емоции, го започнуваме процесот на ослобо-дување, преку тој процес го ослобо-дуваме отпорот што ги држи тие емоции, па често се вели дека веќе сме ја завршиле половина од работата со о светата.
Отпуштајќи го отпорот, се усогласуваме со она што навистина го сакаме. Така, на пример, ослобо-дувајќи се од срамот, стануваме посигурни во себе и нашата самодоверба расте. Со ослобо-дување од б олката и та-гата, отвораме простор за среќа и радост.
Така на пример, напнатоста во вратот може да укажува на чувство на ст-рав и неможност до истражување на проблемот. Напнатоста во рамената укажува на преголема одговорност и оптеретување.
Напнатоста и честите б олки во горниот дел од грбот укажуваат на та-га, жа-лост и стра-дање. Честите проблеми во средниот дел од грбот укажуваат на несигурност и чувство на немоќ, како и напнатоста во долниот дел од грбот укажува на чувство на ви-на, с рам и безвредност.
Често проблемите со грбот и вратот немаат физички аспект иако најчесто ги третираме на овој начин. Секако неудобноста во овие делови може да се намали со масажа и одреден физикален третман, но најпрво лекувањето треба да го започнеме од самите себеси.