Соништата кои ни се јавуваат за п окојните блиски предизвикуваат чувство на ж ал, та-га и најчесто се потсетуваме колку би било убаво да се тука повторно со нас. Иако, овие соништа можат да бидат т ажни, тие сепак имаат убаво значење.

Таквите соништа имаат значително влијание врз нас. Многумина признале дека соништата во кои се случува средба со п очинатиот близок им помогнале успешно да го поминат процесот на ж алост и да продолжат со животот.

Иако веќе не се со нас, најблиските кои п очинале никогаш не нè напуштаат. Многу луѓе зборуваат за тоа како п окојните ги посетуваат во соништата, што може да биде многу реално и живописно. Таквите соништа се познати како – „соништа на средба“.

„Татко ми и мајка ми п очинаа пред повеќе од десет години, со разлика од една година. Околу шест месеци по секоја с-мрт, со секој од нив, па дури и со двајцата, сонував барем по еден многу вивиден сон. И тоа не беше обичен сон, чувството беше поинакво – вели д-р Патрик Мекнамара.

Таквите соништа често имаат големо знaчење: П очинатиот секогаш се појавува како весел, среќен, па некогаш и помлад отколку што бил кога п очинал. П окојните најчесто пренесуваат порака на охрабрување до оној што сонува за тоа, како на пример „Јас сум добро и сè уште сум со тебе“.

Пораките на п очинатиот пристигнуваат повеќе т елепатски или мен-тално. Сонот е понормален и пореален отколку б изарен и понекогаш предизвикува чувство на повторно обединување.

Соновите се многу реални, како п окојникот навистина да дошол да го посети, а оној што сонува се сеќава на сонот кога ќе се разбуди. Сонот има силно влијание врз личоста.

„За традиционалните народи, кои давале еднаква или уште поголема онтолошка тежина на соништата во споредба со реалниот живот, „соништата за средба“ биле целосно убедлив доказ дека постои д уховен свет и живот после с-мртта“, објаснува Мекнамара.

Многумина признале дека соништата кога се случува средба со п очинатиот им помогнале успешно да го поминат процесот на ж алост и да продолжат со животот. Постојат голем број причини зошто п очинатиот се појавува во соништата:

Тие сакаат да побараат прошка или да решат проблем што го имале во текот на нивниот живот и кој останал нерешен. П окојните се појавуваат во соништата за да ве заштитат од некоја опас.ност која надоаѓа или да ве преду-предат. Тие се ваши заштитници кои ве штитат од горе.

„Тие сакаат да ги утешат оние што т агуваат за нив и да им кажат дека сè е во ред со нив и дека сега се „од другата страна“.  Тие имаат порака за тој што ги сонува. Тие сакаат да им покажат на своите најблиски дека има живот после смр.тта“, заклучува тој.